Asociacijos „Dpoezija“ Į S T A T A I

Dpoezija Lt
Kategorija: Dokumentai

1.    BENDROJI DALIS

1.1.   Asociacija „Dpoezija“ (toliau tekste asociacija) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija.

1.2.   Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų, kitais įstatymais,  teisės aktais ir šiais įstatais.

1.3.   Asociacija nuo įregistravimo juridinių asmenų registre yra juridinis asmuo, galintis turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bankuose, savo antspaudą ir simboliką.

1.4.   Asociacija yra ne pelno organizacija. Gauto pelno ji negali skirstyti savo nariams.

1.5.   Asociacija turi teisę įstatymo leidžiamais būdais įsigyti turtą ir juo disponuoti įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Nuosavybės teise valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį  klubui galima tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

1.6.   Asociacijai draudžiama net ir siekiant įgyvendinti 1.5 str. numatytus tikslus:

1.6.1.         neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui (artimam giminaičiui, sutuoktiniui, sugyventiniui, sutuoktinio ar sugyventinio artimam giminaičiui, juridiniam asmeniui, kuris turi daugiau kaip pusę balsų asociacijos nario - juridinio asmens organe, juridiniam asmeniui, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi asociacijos narys, su juo susijęs asmuo ar visi susiję asmenys kartu) ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, numatytus šiuose įstatuose;

1.6.2.         mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo klubo turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

1.6.3.         asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti asociacijos ir jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, autorinis atlyginimas, mokamas sutarties pagrindu, atlyginimas už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

1.6.4.         suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos  tarptautinės sutartys ar Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai numato kitaip;

1.6.5.         skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens (artimo giminaičio, sutuoktinio, sugyventinio, sutuoktinio ar sugyventinio artimo giminaičio, iš juridinio asmens, kuris turi daugiau kaip pusę balsų asociacijos nario- juridinio asmens organe, juridinio asmens, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi asociacijos narys, su juo susijęs asmuo ar visi susiję asmenys kartu) ir mokėti palūkanas;

1.6.6.         skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

1.6.7.         pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

1.6.8.         parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

1.6.9.         steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota arba būti jo dalyviu;

1.6.10.     vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

1.6.11.     vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

1.6.12.     ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus, steigti karinius būrius.

1.7.   Klubo veiklos teritorija yra Lietuvos Respublikos teritorija.

1.8.   Klubas steigiama neribotam laikotarpiui.

1.9.   Klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.10.        Klubo buveinė yra adresu Pieninės g. 7A, Raseiniai, Raseinių r.sav.

2.    VEIKLOS TIKSLAI

2.1.   Saugoti ir puoselėti lietuvišką tapatybę, bendruomeniškumą, kultūrinį ir etninį savitumą, istorinį ir kultūrinį paveldą Lietuvoje ir globaliame pasaulyje, sudarant sąlygas formuotis teigiamam Lietuvos, lietuvių tautos ir lietuviškumo įvaizdžiui pasaulyje.

2.2.   Skatinti kūrybą lietuvių kalba, organizuoti koncertus, festivalius ir kitus renginius;

2.3.   Organizuoti koncertus, festivalius ir kitus renginius;

2.4.   Skirti ypatingą dėmesį vaikų ir jaunimo nusikalstamumo stabdymui, narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai ir užimtumo problemoms spręsti;

2.5.   Inicijuoti neįgaliųjų dalyvavimą asociacijos organizuojamuose renginiuose;

2.6.   Bendradarbiauti su kitais panašius tikslus turinčiais klubais, asociacijomis, kitomis organizacijomis;

2.7.   Atstovauti asociacijos narius vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose;

2.8.   Užmegzti ir palaikyti ryšius su kitų valstybių muziką propaguojančiomis ir kitomis organizacijomis;

2.9.   Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, įvairių programų konkursuose, siekiant finansinės paramos klubo veiklai.

3.    ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

3.1.   Asociacijos nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos gyventojas, aktyviai dalyvaujantis organizuojant asociacijos renginius, susipažinęs su asociacijos įstatais,  pritariantis asociacijos tikslams ir veiklai, pažadantis laikytis įstatų.

3.2.   Pageidaujantis tapti asociacijos nariu asmuo klubo prezidentui paduoda prašymą priimti į asociaciją, kurį svarsto asociacijos valdyba ir priima sprendimą priimti asmenį į narius arba atmesti prašymą. Sprendimas priimamas artimiausiame valdybos posėdyje.

3.3.   Asociacijos nariu - rėmėju gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis žodžiu arba raštu pareiškęs norą prezidentui ir valdybos sprendimu priimtas. Nariai - rėmėjai asociacijos veikloje dalyvauja patariamojo balso teise ir pagal galimybes remia asociaciją.

3.4.   Asociacijos nariai turi šias teises:

3.4.1.         dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime;

3.4.2.         rinkti ir būti išrinktam į asociacijos valdymo organus;

3.4.3.         naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.4.4.         susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie asociacijos finansinę – ūkinę, kitą veiklą, jos renginius;

3.4.5.         bet kada išstoti iš asociacijos, tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.4.6.         susipažinti su visų asociacijos narių sąrašu, kuris turi būti asociacijos buveinėje;

3.4.7.         kitas įstatymuose numatytas teises.

3.5.   Asociacijos nariai turi šias pareigas:

3.5.1.         laikytis asociacijos įstatų;

3.5.2.         mokėti nario mokestį;

3.5.3.         dalyvauti asociacijos veikloje;

3.5.4.         vykdyti asociacijos visuotinio susirinkimo nutarimus;

3.5.5.         būti tolerantišku asociacijos nariams, gerbti jų pažiūras ir nuomonę.

3.6.   Narystė asociacijoje pasibaigia šiais atvejais:

3.6.1.         nariui pareiškus norą išstoti iš asociacijos, jis raštu kreipiasi į asociacijos prezidentą, informuodamas jį apie išstojimą;

3.6.2.         nariui nesilaikius ir pažeidus asociacijos įstatų reikalavimus, jis gali būti pašalintas iš asociacijos narių. Šį klausimą sprendžia asociacijos valdyba, priimdama sprendimą paprasta balsų dauguma.

3.7.   Asociacijos nariai privalo mokėti stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį, kurių dydį  ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas.

3.8.   Visuotinis asociacijos narių susirinkimas gali pakeisti stojamojo ir nario mokesčio dydį, atsižvelgdamas į asociacijos poreikius. Sprendimas dėl mokesčio dydžio pakeitimo priimamas visuotiniame susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.

4.    ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.   Asociacija, siekdama įgyvendinti savo tikslus, turi šias teises:

4.1.1.         nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

4.1.2.         steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

4.1.3.         užsiimti švietėjiška veikla, organizuoti paskaitas, diskusijas, seminarus, konferencijas;

4.1.4.         organizuoti meninius, kūrybinius, sportinius renginius;

4.1.5.         organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius, laikantis įstatymų numatytų reikalavimų šiems renginiams organizuoti;

4.1.6.         samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

4.1.7.         būti ieškovu ir atsakovu teismuose su visomis įstatymo jiems suteiktomis teisėmis;

4.1.8.         bendradarbiauti su kitomis asociacijomis;

4.1.9.         padėti asociacijos nariams ginti savo teises ir interesus bei tenkinti socialines reikmes;

4.1.10.     pirkti, gauti dovanų, mainyti ar kitais įstatymų leidžiamais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti , juo disponuoti;

4.1.11.     gauti lėšas ar kitą turtą iš tarptautinių organizacijų, fondų ir asmenų;

4.1.12.     steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis;

4.1.13.     steigti fondus;

4.1.14.     turėti sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose;

4.1.15.     Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka teikti labdarą ir paramą;

4.1.16.     Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą;

4.1.17.     turėti kitas neprieštaraujančias įstatymams ir kitiems teisės aktams teises.

4.2.   Asociacija turi šias pareigas:

4.2.1.         laiku mokėti visus įstatymų numatytus mokesčius;

4.2.2.         laikytis visų įstatymų ir kitų teisės aktų;

4.2.3.         savo turtu atsakyti pagal asociacijos prievoles;

4.2.4.         pateikti asociacijos nariui pareikalavus susipažinti visus dokumentus, atspindinčius klubo finansinę ir ūkinę veiklą, susirinkimų protokolus, narių sąrašus ir kitus dokumentus.

5.    ASOCIACIJOS LĖŠOS

5.1.   Asociacijos lėšas sudaro :

5.1.1.         įstatuose numatyti narių mokesčiai;

5.1.2.         fizinių asmenų, labdaros ir paramos fondų, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos ( paaukotos) lėšos ar kitas turtas;

5.1.3.         pajamos, gautos iš asociacijos įsteigtų įmonių, kurių akcijų turi klubas;

5.1.4.         skolintos lėšos;

5.1.5.         kitos įstatymų leidžiamais būdais gautos lėšos.

5.2.   Asociacijos lėšos gali būti naudojamos tik įstatuose numatytų asociacijos tikslų įgyvendinimui.

5.3.   Lėšas ir kitą turtą, kurį asociacija gavo kaip paramą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė. Asociacija šias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei juos duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta.

6.    ASOCIACIJOS VALDYMAS

6.1.   Aukščiausias asociacijos organas yra visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

6.2.   Vienasmenis asociacijos valdymo organas yra asociacijos prezidentas.

6.3.   Kolegialus asociacijos valdymo organas yra valdyba.

7.    VISUOTINIS ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1.   Visuotinis asociacijos narių susirinkimas:

7.1.1.         keičia asociacijos įstatus;

7.1.2.         renka ir atšaukia asociacijos prezidentą;

7.1.3.         nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;

7.1.4.         tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

7.1.5.         priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.1.6.         priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.1.7.         priima sprendimą dėl asociacijos turto perleidimo, įkeitimo, dėl kitų sandorių, susijusi su asociacijos turto ar lėšų panaudojimu;

7.1.8.         priima sprendimus dėl asociacijos filialų ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo ir jų nuostatų patvirtinimo;

7.1.9.         sprendžia kitus įstatymams ir asociacijos veiklos tikslams neprieštaraujančius klausimus.

7.2.   Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtus klausimus.

7.3.   Visuotiniame narių  susirinkime vienas narys turi vieną balsą.

7.4.   Asociacijoje gali būti sušauktas eilinis visuotinis narių susirinkimas ir neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

7.5.   Eilinį visuotinį narių susirinkimą sušaukia asociacijos prezidentas vieną kartą į metus.

7.6.   Reikalauti sušaukti neeilinį asociacijos narių visuotinį susirinkimą turi teisę ne mažiau kaip ¼ dalis asociacijos narių ir teismas.

7.7.   Asociacijos prezidentas apie šaukiamą susirinkimą turi pranešti kiekvienam nariui ne ankščiau kaip prieš 30 ( trisdešimt) dienų ir ne vėliau kaip likus 10 ( dešimčiai) dienų iki susirinkimo. Jeigu susirinkimas neįvyko ir šaukiamas pakartotinis susirinkimas, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip likus 5 ( penkioms) dienoms iki jo. Susirinkimas gali būti sušaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai su tuo sutinka.

7.8.   Pranešime apie susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo data ir vieta, darbotvarkės projektas. Pateikti papildomus klausimus į susirinkimo darbotvarkę turi teisę kiekvienas asociacijos narys. Papildomi klausimai turi būti raštu pateikti asociacijos prezidentui ne vėliau kaip likus 5 ( penkioms) dienoms iki susirinkimo pradžios.

7.9.   Jeigu neeilinį susirinkimą reikalauja sušaukti ne mažiau kaip ¼ asociacijos narių, jie turi pateikti asociacijos prezidentui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys, darbotvarkės projektas, pasiūlymas dėl susirinkimo datos ir vietos. Asociacijos prezidentas per 15 ( penkiolika) dienų privalo raštu atsakyti susirinkimo sušaukimo iniciatoriui. Jei asociacijos prezidentas neįvykdo šio reikalavimo, tai neeilinio susirinkimo iniciatoriai turi teisę sušaukti neeilinį susirinkimą šių įstatų nustatyta tvarka pranešdami apie jį visiems nariams.

7.10.        Asociacijos narių visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 klubo narių. Neatvykus į susirinkimą nustatytam narių skaičiui, per 2 ( dvi) savaites gali būti sušaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ¼ narių.

7.11.        Susirinkimui pirmininkauja susirinkimo išrinktas pirmininkas, sekretoriauja išrinktas sekretorius. Susirinkime turi būti surašytas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

7.12.        Susirinkimo sprendimas dėl asociacijos įstatų keitimo, dėl asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo yra laikomi priimtais, jei už juos balsavo daugiau kaip 2/3  susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių. Visi kiti sprendimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo daugiau kaip ½  susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia susirinkimo pirmininko balsas.

7.13.        Balsus skaičiuoja  susirinkimo išrinkta balsų skaičiavimo komisija iš trijų asmenų.

7.14.        Narys gali raštu pranešti susirinkimui apie savo valią “už” ar “prieš” bet kuriuo jo darbotvarkės klausimu, taip pat įgalioti kitą asmenį dalyvauti susirinkime ir balsuoti. Nariai, kurie raštu pranešė susirinkimui savo valią, įskaitomi į susirinkimo kvorumą.

8.    ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

8.1.   Asociacijos prezidentas yra vienasmenis klubo valdymo organas.

8.2.   Asociacijos prezidentą renka visuotinis susirinkimas 5 ( penkerių ) metų laikui.

8.3.   Asociacijos prezidentas:

8.3.1.         sudaro sandorius asociacijos vardu;

8.3.2.         rengia planus, pajamų ir išlaidų sąmatą, ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su asociacijos veikla;

8.3.3.         sušaukia visuotinius asociacijos narių susirinkimus;

8.3.4.         sudaro finansinę atskaitomybę;

8.3.5.         pateikia duomenis juridinių asmenų registrui;

8.3.6.         priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

8.3.7.         rengia ir pateikia visuotiniam susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą;

8.3.8.         skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

8.3.9.         sprendžia kitus klausimus, nepriskirtus visuotinio susirinkimo kompetencijai.

9.    ASOCIACIJOS VALDYBA

9.1.   Asociacijos valdyba yra kolegialus klubo valdymo organas, kurį renka visuotinis asociacijos susirinkimas iš 3 (trijų) narių 5 (penkerių) metų laikotarpiui.

9.2.   asociacijos valdyba:

9.2.1.         priima sprendimus dėl narių priėmimo į asociaciją, jų išstojimo ar pašalinimo;

9.2.2.         rengia asociacijos veiklos planus, kuria strategiją, numato asociacijos organizuojamų renginių programas;

9.2.3.         vykdo visuotinio susirinkimo įpareigojimus;

9.2.4.         atlieka kitas funkcijas, nepriskirtas kitų organų kompetencijai.

10.      ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

10.1.        Asociacijos veiklą kontroliuoja revizorius, kurį renka visuotinis narių susirinkimas  5 (penkerių) metų laikui.

11.      ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

11.1.        Asociacija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka, laikantis visų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

11.2.        Jeigu asociacijoje lieka mažiau negu 3 ( trys ) nariai, per 30  (trisdešimt) dienų apie tokį  narių sumažėjimą asociacijos prezidentas turi pranešti juridinių asmenų registrui.

11.3.        Apie asociacijos likvidavimą turi būti viešai paskelbta viename iš Lietuvoje leidžiamų dienraščių arba internetinių portalų ir juridinių asmenų registrui turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys sprendimą likviduoti asociaciją.